Redakční rada

Šéfredaktor: LIANG Tingbo

Členové:

 • CAI Hongliu

 • CHEN Yu

 • CHEN Zuobing

 • FANG Qiang

 • HAN Wei Ii

 • HU Shaohua

 • LI Jianping

 • LI Tong

 • LU Xiaoyang

 • QU Tingting

 • SHEN Yi hong

 • SHENG Jifang

 • WANG Huafen WEI Guoqing

 • XU Kaijin

 • ZHAO Xuehong

 • ZHONG Zifeng

 • ZHOU Jianying

Last updated